مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

واحدهای مستقر در دوره رشد مقدماتی

هسته مدیر عامل/ایده دهنده
هسته فناور 48 كوثر پورفهيمي
هسته فناور 49 محمد قزباف نژاد
هسته فناور 50 حسین یزدانی
هسته فناور 51 رضا اسفندیاری
هسته فناور 52 محمد مهدی موسوی