مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

  • کسب مقام اول توسط استارت آپ سالومبا از دزفول در نمایشگاه الکامپ 2019 خوزستان

    کسب مقام اول توسط استارت آپ سالومبا از دزفول در نمایشگاه الکامپ 2019 خوزستان

پذیرش

برای دریافت و تکمیل فرم ایده محوری جهت ارزیابی و استقرار در مرکز رشد، از طریق این بخش اقدام نمایید.

 

دریافت فرم پذیرش

اتوماسیون

در صورت تمایل به ارسال و یا دریافت نتایج مکاتبات اداری خود، از طریق این بخش اقدام نمایید.

 

راهنما اتوماسیون

محصولات

برای مشاهده محصولات واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، از طریق این بخش اقدام نمایید.

 

مشاهده محصولات