مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

  • حضور شرکت های مرکز رشد دزفول در چهارمین نمایشگاه الکامپ خوزستان

    حضور شرکت های مرکز رشد دزفول در چهارمین نمایشگاه الکامپ خوزستان

  • حضور شرکت های مرکز رشد دزفول در چهارمین نمایشگاه الکامپ خوزستان

    حضور شرکت های مرکز رشد دزفول در چهارمین نمایشگاه الکامپ خوزستان

  • جشنواره و نمایشگاه ها

پذیرش

برای دریافت و تکمیل فرم ایده محوری جهت ارزیابی و استقرار در مرکز رشد، از طریق این بخش اقدام نمایید.

 

دریافت فرم پذیرش

اتوماسیون

در صورت تمایل به ارسال و یا دریافت نتایج مکاتبات اداری خود، از طریق این بخش اقدام نمایید.

 

راهنما اتوماسیون

محصولات

برای مشاهده محصولات واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، از طریق این بخش اقدام نمایید.

 

مشاهده محصولات